Share

Hato­dik zabo­lai nép­zene és néptánctábor

jelent­kez­zen on-​line a tábor prog­ramja

Okta­tók

Hala­dók: Tőkés Zsolt és Tőkés Edit
Kezdők: Both László és Temer­dek Fri­de­rika
Gyer­me­kek: Kin­cses Olga, Fülöp Csaba és Dombi Rózsa
Nép­da­lok­ta­tás: Nyit­rai Marianna

Muzsi­kál­nak

Ábri Béla és zene­kara
Dezső Attila és zene­kara
Szász­csá­vási zene­kar
Oniga And­rás és bará­tai (Magyarlapád)

Hang­sze­res okta­tás

Az Üsz­türü zene­kar­ral (hegedű, brá­csa, bőgő):

  • Mol­do­ván Hor­váth Ist­ván, Major Levente Ist­ván: hegedű
  • Szász József Árpád: brácsa
  • Vajda Mátyás: brácsa
  • Szász Lőrinc: Bőgő

Hely­szí­nek

Zabo­lai Kul­túr­ház, Teleház,Csángó Nép­rajzi Múzeum, Mikes Kastély

Szál­lás és ellá­tás

Csa­lá­dok­nál: 7 EUR /​nap.
Sáto­ro­zás ingye­nes sátor­he­lye­ken.
Napi három étkezés.

Költ­sé­gek

Magyar­or­szág­ról érkezők­nek 380 RON
Erdély­ből érkezők­nek 300 RON
Más ország­ból érkezők­nek 590 RON
A sátor­hely ingye­nes.
6 év alatti gye­re­kek szá­mára 50% ked­vez­mény van, három gye­re­kes csa­lá­dok ese­té­ben a har­ma­dik gye­rek után nem kell fizetni.

Haj­na­lig tartó tánc­mu­lat­sá­gok, kirán­du­lás a szé­kely­ta­más­falvi Thúry kúri­á­hoz, sze­ke­re­zés, bog­rá­cso­lás és egyéb programok.

Kapcsolat

Eset­le­ges kér­dé­se­i­ket vala­mint jelent­ke­zési szán­dé­ku­kat az alábbi címen várjuk:

GSM: +40 724 02 63 03
E-​mail: küld­jön e-​mailt

A vál­toz­ta­tás jogát fenntartjuk.

Küld­jön e-​mailt nekünk!
© Copy­right Zabo­lai Nép­zene és Nép­tánc Tábor 2017.
Min­den jog fenn­tartva.
Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro