oldal nyom­ta­tása Share

Jelent­kezz on-​line!

Mivel lehet­sé­ges, hogy Ön nem egye­dül érke­zik a táborba, kér­jük, az on-​line jelent­ke­zési lapot asze­rint töltse ki, hány sze­mélyt kép­vi­sel jelentkezésével.

Kér­jük, segítse munkánkat!

Nagy­ban meg­könnyí­tené mun­kán­kat, ha érke­zé­se­kor a már kitöl­tött jelent­ke­zési lapo­kat is magá­val hozná.

Min­den érkező sze­mély részére külön lapot kell kitölteni.

A jelent­ke­zési lap letölt­hető az alábbi gombra kat­tintva. Kitölt­heti digi­tá­li­sat, Adobe Acro­bat prog­ram­mal és nyom­tat­hatja a kitöl­tött űrla­pot, vagy kitölt­hető kéz­zel a kinyom­ta­tott, üres űrlap.

Köszön­jük, hogy segít nekünk!

jelent­ke­zési űrlap letöl­tése

© Copy­right Zabo­lai Nép­zene és Nép­tánc Tábor 2019.
Min­den jog fenn­tartva.
Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro