oldal nyom­ta­tása Share

Haladó csoport

Szász­csá­vási cigány tán­cok

Okta­tók: Tőkés Edit és Tőkés Zsolt
Zene­kar: Szász­csá­vasi zene­kar
Hely­szín: a Mikes kas­tély konferenciaterme

Kezdő /​haladó csoport

Nyá­rád­ma­gya­rosi

Okta­tók: Temer­dek Fri­de­rika és Both László
Zene­kar: Ábri Béla és zene­kara
Hely­szín: zabo­lai kultúrház

Gye­rek II.

Szász­csá­vási magyar tán­cok

Okta­tók: Dombi Rózsa és Fülöp Csaba
Zene­kar: Dezső Attila és zene­kara
Hely­szín: Teleház

Gye­rek I.

Népi játé­kok

Okta­tók: Kin­cses Olga
Hely­szín: Csángó Nép­rajzi Múzeum

Hang­sze­res okta­tás az Üsz­türü zene­kar­ral (hegedű, brá­csa. bőgő)

Mol­do­ván Hor­váth Ist­ván, Major Levente Ist­ván: hegedű
Szász József Árpád, Vajda Mátyás: brá­csa
Szász Lőrinc: Bőgő
Nép­dalt oktat és nép­rajzi előa­dást tart: Nyit­rai Marianna

Augusz­tus 1., kedd

 • Szá­lá­sok elfog­la­lása, bejelentkezés
 • 18 óra: falu­túra dr. Pozsony Ferenc vezetésével
 • 19 óra: vacsora
 • 20 órá­tol köszöntő, tábor­meg­nyító, tánc­ház. Házi­gazda: Gyöngy­har­mat Nép­tánc­együt­tes, Zabola

Augusz­tus 2., szerda

 • 8.309.30: reg­geli
 • 1012.30: dél­előtti táncoktatás
  • Hala­dók: a Mikes Kas­tély konferenciaterme
  • Kezdők: kul­túr­ház
  • Gye­rek II.: Teleház
  • Gye­re­kek I.: Csángó Nép­rajzi Múzeum (népi játé­kok, szö­ves, faze­kas­ság bemu­ta­tása, rajzverseny)
 • 1314.30: ebéd
 • 15 óra: Szász­csá­vás folk­lorja (nép­rajzi előa­dás), Nyit­rai Mari­anna elöa­dása. Hely­szín: a Mikes Kas­tély konferenciaterme.
 • 1618: dél­utáni táncoktatás
 • 1618: hangszeroktatás
 • 1618: rajzverseny
 • 1920: vacsora
 • 21 óra: tánc­ház a Csángó Nép­rajzi Múzeum udva­rán. Házi­gazda: dr. Pozsony Ferenc.

Augusz­tus 3., csütörtök

 • 8.309.30: reg­geli
 • 1012.30: dél­előtti táncoktatás
 • 1012.30: hangszeroktatás
 • 1013: kézmű­ves fog­lal­ko­zás a Csi­por­kázó Egye­sü­let köz­remű­kö­dé­sé­vel, rajz­ver­seny (Csángó Nép­rajzi Múzeum)
 • 12.3013: nép­da­lok­ta­tás Nyit­rai Mariannával
 • 13.3015: ebéd
 • 1618: dél­utáni táncoktatás
 • 1618: hangszeroktatás
 • 18:3019:30: kiál­lí­tás­meg­nyító a gyer­mek­rajz­ver­seny alko­tá­sa­i­ból a Csángó Nép­rajzi Múzeum udva­rán, a Nem­zet­stra­té­giai Kuta­tó­in­té­zet társszervezésében
 • 19.3020.30: vacsora
 • 21 órá­tól tánc­ház a Mikes Kas­tely udva­rán. Házi­gazda: Roy Chowd­hury, Mikes alapítvány.

Augusz­tus 4., péntek

 • 8.309.30: reg­geli
 • 1012.30: dél­előtti táncoktatás
 • 1012.30: hangszeroktatás
 • 12.3013: nép­da­lok­ta­tás Nyit­rai Mariannával
 • 1013: kézmű­ves fog­lal­ko­zás a Csi­por­kázó Egye­sü­let köz­remű­kö­dé­sé­vel (Csángó Nép­rajzi Múzeum)
 • 1314: ebéd
 • 14.30: kirán­du­lás a szé­kely­ta­más­falvi Thúry kúri­á­hoz. Sze­ke­re­zés, bog­rá­cso­lás, egyéb programok.
 • 21: tánc­ház. Hely­szín: Kultúrház.

Augusz­tus 5., szombat

 • 8.309.30: reg­geli
 • 1012.30: dél­előtti táncoktatás
 • 1012.30: hangszeroktatás
 • 12.3013: nép­da­lok­ta­tás Nyit­rai Mariannával
 • 1013: kézmű­ves fog­lal­ko­zás a Csángó Nép­rajzi Múzeumban
 • 13.3015: ebéd
 • 1518: sza­bad fog­lal­ko­zás, készülő­dés a gálaműsorra
 • 1819: vacsora
 • 20 órá­tól gála­est és tánc­ház a kultúrházban

Augusz­tus 6., vasárnap

A vasár­nap haza­in­du­lók szá­mára reg­geli rendelhető.

© Copy­right Zabo­lai Nép­zene és Nép­tánc Tábor 2017.
Min­den jog fenn­tartva.
Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro